.Ewropa Bileleşigi ýük daşaýan kompaniýalaryň köpçülikleýin boşadylmagyna synyny resmi taýdan başlandygyny habar berdi

Recentlyakynda Europeanewropa Komissiýasynyň konsorsium bloklaryndan boşatmak düzgünine (CBER) gözden geçirmäge resmi taýdan başlandygy we aprel aýynda gutarjak CBER-iň işi barada pikir soramak üçin gämi transport üpjünçilik zynjyrynyň degişli taraplaryna maksatly anketalary iberendigi habar berildi. 2024.

图片 1

Syn, CBER-iň 2020-nji ýylda täzeleneninden bäri edýän täsirine baha berer we boşadylmanyň häzirki ýa-da täzeden seredilen görnüşde uzaldylmalydygyna sereder.

Konteýner ugurlary üçin boşatma düzgünleri

EUB kartelizasiýa düzgünleri, adatça, kompaniýalaryň bäsdeşligi çäklendirmek üçin şertnama baglaşmagyny gadagan edýär.Şeýle-de bolsa, köpçülikleýin boşatma düzgüni (BER) umumy bazar paýy 30% -den az bolan konteýner daşaýjylara belli bir şertlerde ulag gatnawy boýunça bilelikdäki şertnamalara gol çekmäge mümkinçilik berýär.

图片 2

BER-iň möhleti 2024-nji ýylyň 25-nji aprelinde gutarar, şonuň üçin Europeanewropa Komissiýasy 2020-nji ýyldan bäri meýilnamanyň ýerine ýetirilişine baha berýär.

Geçen aý on söwda guramasy Europeanewropa Komissiýasyna hat ýazyp, bäsdeşlik komissionerini derrew CBER-i gözden geçirmegi haýyş etdi.

Bu haty gol çeken global ýük daşaýjylar forumynyň müdiri Jeýms Hukham.Ol maňa: "2020-nji ýylyň aprel aýyndan bäri CBER tarapyndan getirilen köp peýdany görmedik, şonuň üçin reforma zerur diýip pikir edýäris" -diýdi.

图片 3

COVID-19 epidemiýasy konteýner daşamaga päsgel berdi we CBER-iň işine basyş etdi.Jenap hookham immuniteti ulanmazdan gämi paýlaşmak şertnamalaryna ygtyýar bermegiň başga ýollarynyň bardygyny aýtdy.

"Immunitet gaty inçe mesele üçin gaty bir gural" -diýdi.

Jenap hookham we Nikolette van der Jagt, “clecat” -yň baş müdiri (bu haty başga bir gol çeken) immuniteti “çäklendirilmedik” diýip tankytladylar.

"Biziň pikirimizçe, bu aşa sahy boşatma" diýip, jenap hookham aýtdy, hanym van der Jagt bolsa boşadylmagyň "näme edilip bilinjekdigini we edilip bilinmejekdigini düşündirmek üçin has düşnükli söz we has anyk rugsat almalydygyny" aýtdy.

Freük ekspeditorlary ýük ekspeditorlary bilen daşaýjylaryň arasynda adalatly bäsdeşlik gurşawyna eýe boljakdygyny we häzirki boşadylma görnüşiniň daşaýjylara bäsdeşlik artykmaçlygyny üpjün edýändigini aýtdy.Hanym van der Jagt synyň peýdaly boljakdygyna umyt etdi.

CBER-iň täjirçilik taýdan duýgur maglumatlaryň paýlaşylmagyna sebäp bolup biljekdigi barada alada bar.Senagatyň barha artýan sanlaşdyrylmagy operatorlara täjirçilik taýdan duýgur maglumatlar bilen birleşmäge mümkinçilik berýär.

Tankytçylar, CBER-iň bilim paýlaşmagyna ýeterlik derejede gözegçiliginiň ýokdugyny we munuň öňüni almak üçin komissiýanyň ýeterlik ýerine ýetiriş güýjüniň ýokdugyny aýdýarlar.Şeýle hem jenap hookham bu maglumatlaryň has giň üpjünçilik zynjyryna ýaýramagyndan alada bildirdi.


Iş wagty: Awgust-15-2022