imgHytaý - Çili ýörite liniýasy (Gapydan gapy)

Gysga düşündiriş:

Medoc dürli çeşmeleri netijeli birleşdirdi we “Hytaý - Çili” serhetaşa elektron söwda howa liniýasyny işe girizdi, Häzirki wagtda iki ýol bar: täjirçilik we poçta sargytlary, gowşuryş möhleti 8-15 günüň içinde we 9- Degişlilikde 24 gün.

Mundan başga-da, halkara magistral liniýalary nukdaýnazaryndan Medoc Gonkongdan Santýago şäherine uçuşlary we uçuş hyzmatlaryny, şeýle hem ýöriteleşdirilen ýük daşama hyzmatlaryny berdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çili hakda

Çili respublikasy (Ispança: Rep ú blica de Çili, Iňlis: Çili respublikasy), "Çili" diýlip atlandyrylýar, Günorta Amerikanyň günorta-günbatarynda, Andlaryň günbatar eteginde ýerleşýär.Gündogarda Argentina, demirgazykda Peru we Boliwiýa, günbatarda Pacificuwaş ummany we günortada deňziň üsti bilen Antarktida bilen serhetleşýän ýurt, meýdany 756715 inedördül kilometre barabardyr.

"Eartheriň ujunyň ýurdy" diýlip atlandyrylýan Çili, dünýädäki iň uly mis ätiýaçlyklaryna eýe bolup, dünýäde iň köp mis öndürýän we eksport edýän ýurtdyr.Şeýle hem "mis şalygy" abraýyndan peýdalanýar.

Takmynan 18,7 million ilaty bilen internetiň aralaşmagy 82%, smartfonyň aralaşmagy 72%.Latyn Amerikasyndaky elektron söwda bazary boýunça bäşinji orunda durýar.Esasy şäherleri: Santýago, Walparaiso, Konsepsiýa, Punta Arenas, Iquique.

Çilide onlaýn söwda etmegiň esasy sarp edijileri orta ýaşly we ýaşlar, erkekler 48,8%, aýallar 51,2% töweregi.Kategoriýalar nukdaýnazaryndan geýim, 3C elektronika we şahsy ideg önümlerine, soň bolsa syýahatçylyk üçin açyk syýahat üpjünçiligine höwes edýär.

Çilide “Mercado Libre” elektron söwda platformasy gaty meşhur.Mundan başga-da, “Çapo” -da “ýapo”, “compray” we “vende” hem meşhurdyr.Bu iki web sahypasynda diňe Çili kompaniýalary ýa-da wekilleri dükan açyp bilerler.Uly satyjylar tarapyndan dolandyrylýan B2C onlaýn satuw kanallarynda söwda etmekden başga-da, Çili alyjylary köplenç söwda üçin Alibaba, Groupon (topar satyn alyş web sahypasy) we beýleki daşary ýurt söwda merkezlerini saýlaýarlar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň