imgHytaý - Meksika ýörite liniýasy (Gapydan gapy)

Gysga düşündiriş:

Meksikada soňky ýyllarda Hytaý bilen Meksikanyň arasyndaky gowy ikitaraplaýyn söwda gatnaşyklaryna daýanmak bilen, Medoc döredilen gününden bäri Meksika bazaryna ünsi jemledi we çuňňur ösdürdi.FBA, Merkadolibre we hususy täjirçilik kärhanalarynda kosmos bronlamak, haryt barlagy, gümrük deklarasiýasy, ammar, barjak portundaky gümrük taýdan resmileşdirmek, paç tölemek, gapylara eltmek, NOM şahadatnamasy, söwda belligi, we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Mundan başga-da, Medoc 2020-nji ýyldan bäri sowuk zynjyr, gümrük taýdan resmileşdirmek, berjaý edilmegi we derman önümçiliginiň daşary ýurtlara iberilmegi ýaly talaplary gowy çözen Gonkongdan "Hytaý-Meksika derman logistika" hyzmat liniýasyny döretmek üçin CV we CX awiakompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etdi. transport wagtynda senagat, Medoc Hytaýyň köp sanly derman kärhanalaryna Meksika bazaryna girmäge kömek edýär.

Şol bir wagtyň özünde, soňky üç ýylda Medoc Meksikanyň hökümetine we adamlara Hytaýdan covid-19 synag reagentlerini we sanjymlaryny satyn almaga we ulanmaga kömek etdi.

Medoc şu wagta çenli Hytaýdan aşakdaky meşhur lukmançylyk marka kompaniýalaryna, şol sanda jemgyýetçilik kompaniýalary, Wondfo Biology (A-share 300482), Da'an geni (A-share 002030), Kemp Biology (A-share 300639) ýaly hyzmat etdi. Meksika bazaryny has gowy ösdürýärler.

Meksika hakda

Amerikanyň Birleşen Ştatlary (Ispaniýa: Estados Unidos Meksika, Iňlis: Amerikanyň Birleşen Ştatlary), "Meksika" diýlip atlandyrylýan Demirgazyk Amerikadaky federal respublikadyr, meýdany 1964375 inedördül kilometre we ilaty 123 million (2017).Dünýäde iň köp ilatly on birinji ýurt we Latyn Amerikasynda iň köp ilatly ýurtdyr.

Meksika häzirki zaman senagaty we oba hojalygy bilen erkin bazar ykdysadyýetidir we hususy ykdysadyýetiň paýy hem ep-esli ýokarlanýar.1994-nji ýylda Demirgazyk Amerikanyň Erkin Söwda Sebitiniň resmi taýdan döredilmeginden soň, Meksika bilen ABŞ-nyň arasyndaky söwda we maýa goýum alyş-çalyşlary çalt ösdi, bu ykdysady ösüşi we milli girdejini ep-esli ýokarlandyrdy.

Meksikanyň möhüm şäherleri Meksika şäheri, Guadalajara, Monterreý, León, Puebla.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň