Hytaý zawodyny satyn almak we agentlik hyzmaty

Gysga düşündiriş:

Hytaý esasy haryt öndüriji we eksportçydyr.Dünýäde ikinji uly ykdysadyýet hökmünde Hytaý dünýäniň köp ýurtlary bilen halkara söwda hyzmatdaşlygy gatnaşyklaryna eýe.Halkara söwdasy, maksatly zawodlary saýlamakdan başlap, önümiň kotirovkasyna, halkara walýuta hasaplaşyklaryna, sargyt önümçiligine, ýük daşamagyna, gümrük taýdan resmileşdirilmegine we hünärmenleriň hyzmatdaşlygyny talap edýän köp çylşyrymly baglanyşyklary öz içine alýar.2020-nji ýylda dünýäde “covid-19” ýaýramagyndan bäri halkara işgär alyş-çalyşlary we ýygnaklary kynlaşdyryldy.Bu hakykata jogap edip, Medoc hünär toparyny döretdi we dünýäniň dürli künjeklerinden import edijilere Hytaýyň satyn alyş maslahat beriş we agentlik hyzmatlaryny bermäge taýýardyr.

Medoc, daşary ýurtly importçylar üçin satyn alyş maslahat beriş we agentlik hyzmatlaryny bermekden hoşal bolar.Bu iş müşderilerimize maksatly zawodlara has ýakynlaşmaga we maksatly önümlerini has çalt tapmaga kömek eder, şeýlelik bilen hyzmatdaşlygymyzy has manyly eder.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Medoc-yň aýratynlyklary we artykmaçlyklary haýsylar?

1. Medoc, baý tejribesi bolan we halkara logistika we söwda biznesi bilen tanyş bolan halkara logistika we halkara söwda hünärmenlerinden durýar.

2. Medoc Hytaýyň üpjünçilik zynjyry zawodlary bilen gaty tanyş we müşderileriň sargyt zerurlyklaryny yzarlap, köp hytaý üpjün edijilerinden iň amatly zawody saýlap biler.

3. Medoc halkara logistika kompaniýasydyr.Söwda kompaniýasyna eýe bolup, halkara import we eksport hukuklaryna eýe.Medoc, global müşderilere önüm satyn almak + logistika üçin bir gezeklik çözgütler bilen üpjün edip biler.

Medoc müşderiler üçin haýsy anyk hyzmatlary berip biler?

1. Müşderileriň adyndan hytaý zawodlaryny we önümlerini gözläň

2. Müşderileriň adyndan hytaý üpjün edijileri bilen ilkinji aragatnaşygy amala aşyryň

3. Müşderileriň adyndan hytaý üpjün edijileri bilen satyn alyş şertnamalaryna gol çekiň

4. Müşderileriň adyndan önümiň hiline we gowşurylyşyna gözegçilik ediň

5. Müşderileriň adyndan satyn alyş şertnamalarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik ediň we önümiň hiline we gowşurylyşyna gözegçilik ediň

6. Müşderileriň adyndan eksport resminamalaryny (hasap-fakturalar, gaplama sanawlary) taýýarlaň

7. Müşderileriň adyndan eksport harytlaryny barlamak we arassaçylyk barlag hasabatlaryny dolandyrmak

8. Müşderileriň adyndan gelip çykyş şahadatnamasyny dolandyryň

7. Müşderileriň adyndan eksporty tassyklamak proseduralaryny dolandyrmak üçin hyzmatdaşlyk ediň

8. Eksport deklarasiýasy üçin hereket ediň

9. Eksport transportyny guraň

10. Müşderileriň adyndan eksport ýygnamak, hasaplaşyk we barlamak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň