Hytaý - Europeewropa ýörite liniýasy (Gapydan gapy)

Gysga düşündiriş:

Europeanewropanyň ýörite ugry Hytaýdan Europeanewropa ýurtlaryna ýa-da Europeanewropa ýurtlaryndan Hytaýa gapy-gapy transport hyzmatydyr.Esasy ugurlar Fransiýa, Angliýa, Germaniýa, Italiýa, Finlýandiýa, Şwesiýa, Daniýa, Polşa, Irlandiýa, Gollandiýa, Belgiýa, Ispaniýa, Portugaliýa we beýleki ýurtlary öz içine alýar.

Aboveokardaky Europeanewropa ýurtlary, şol sanda Angliýa üçin demir ýol, ýük awtoulaglary, awiasiýa we deňiz transportynyň gapy-gapy logistika hyzmatlaryny berip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik giriş

Europeanewropanyň ýörite ugry Hytaýdan Europeanewropa ýurtlaryna ýa-da Europeanewropa ýurtlaryndan Hytaýa gapy-gapy ekspress hyzmatydyr.Europeanewropanyň aýratyn liniýalary çalt netijelilik, arzan bahadan we gümrük taýdan arassalamak artykmaçlyklaryna eýedir.

Hytaý-opeewropanyň ýörite ugry haýsy transport usullaryny öz içine alýar?

Demir ýol ulaglary

Bu, soňky ýyllarda Hytaý Europeewropasynyň bagyşlanan liniýasynyň iň meşhur usulydyr.Hytaý Europeewropa demir ýoly bilen daşalýar, bellenen ugry alýar, degişli ýurda gelýär, harytlary boşadýar we ibermek üçin ýerli logistika üpjünçisine eltýär.Bahasy we wagtynda bolmagy ortaça we çykdajylaryň öndürijiligi gaty ýokary.

Deňiz transporty

Ippingük daşaýan kompaniýalar ýükleri Hytaýyň içerki portlaryna ýükleýär we soňra Merkezi Europeanewropa ýurtlarynyň portlaryna iberýär;Käbir gury ýer ýurtlary üçin ýük awtoulaglary daşalýar.

Howa gatnawy

Harytlary Hytaýyň içerki howa menzillerinden gönüden-göni ýa-da Europeanewropa ýurtlaryna eltiň, soňra çalt wagtynda we ýokary howpsuzlyk bilen harytlary müşderiniň isleglerine görä eltiň.

Hytaý-opeewropanyň ýörite liniýa gatnawy üçin näçe wagt gerek?

Demir ýol bilen: takmynan 16-25 gün.

Deňiz ýakasynda: takmynan 20-25 gün.

Howa arkaly: takmynan 6-8 iş güni.

Europeanewropa Bileleşigi hakda

Unionewropa Bileleşigi (Iňlis: Unionewropa Bileleşigi; Fransuzça: Union Europ é enne), Unionewropa Bileleşigi (EUB) diýlip atlandyrylýan, merkezi Belgiýanyň paýtagty Brýusselde ýerleşýär we Europeanewropa Bileleşigi tarapyndan tanalýan Europeanewropa Bileleşigi tarapyndan gurnalýar. Bazar, esasan üç basgançagy başdan geçirdi: Gollandiýaly rupiýa üç taraplaýyn ykdysady bileleşik, Europeanewropa jemgyýeti we Europeanewropa Bileleşigi. Dünýäde möhüm täsiri bolan sebitleýin integrasiýa guramalary.Theewropa Bileleşiginiň umumy meýdany 4,38 million inedördül kilometre, ilaty 510 million we jemi içerki önümi 18,77 trillion ABŞ dollaryna barabar 28 agza döwlet bar (şol döwürde resmi taýdan “breksit” etmedik Angliýa hem).

2020-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda (Grinwiç wagt diýmekdir), Angliýa resmi taýdan EUB-den aýryldy we EUB-ne agza bolmakdan ýüz öwürdi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň