imgHytaý - Braziliýa ýörite liniýasy (Gapydan gapy)

Gysga düşündiriş:

Medoc, Hytaý bilen Braziliýanyň arasynda serhetüsti ýük daşamagy, şol sanda howa gatnawy, deňiz gatnawy we Braziliýanyň uçar ekspress hyzmatyny ($ 50 içinde) üpjün edýär.

Mundan başga-da, Medoc Braziliýadaky myhmanlar üçin ýerli gümrükhanany resmileşdirmek we barmaly ýer hyzmatlaryny bermek üçin Braziliýadaky güýçli agentler bilen hyzmatdaşlyk edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

1. Braziliýanyň howa gatnawy takmynan 15-25 tebigy gün, adatça Gonkongdan uçýar, şol sanda Braziliýanyň gümrük taýdan resmileşdirilmegi we eltiş wagty.

2. Braziliýanyň deňiz gatnawy takmynan 45-60 tebigy gün bolup, adatça Hytaýyň Şençzhenen şäheriniň Yantian portundan başlaýar we barmaly port Braziliýanyň gümrük resmileşdirilmegi we eltiş wagtyny goşmak bilen Braziliýanyň Santos şäheridir.

Transportationokardaky iki usul DDU we DDP hyzmatlaryny berip biler.

Braziliýa hakda

Braziliýa diýlip atlandyrylýan Braziliýa Federatiw Respublikasy (Portugaliýa: Rep lic blica federativa do Brasil; Iňlis: Braziliýa Federatiw Respublikasy), umumy meýdany 8,5149 million inedördül kilometre barabar bolan Günorta Amerikadaky iň uly ýurt, sanawda dünýäde bäşinji.Jemi 210 million ilaty bilen Urugwaý, Argentina, Paragwaý, Boliwiýa, Peru, Kolumbiýa, Wenesuela, Gaýana, Surinam we Fransuz Gaýana bilen serhetleşýär.26urt 26 ştata we bir federal okruga bölünýär.

Esasy şäherler: Braziliýa, Sao Paulo, Rio de Janeaneýro, El Salwador, Recife, belo oli.

Braziliýa, Argentina we Çili bilen bilelikde ABC ýurdy diýilýär.BRIC ýurtlarynyň biri.Baý tebigy baýlyklary we doly senagat bazasy bar.JIÖ Günorta Amerikada birinji ýerde durýar we dünýäde ýedinji uly ykdysadyýetdir [3].Futbol Braziliýanyň medeni durmuşynyň esasy sport görnüşidir, şonuň üçin Braziliýa "futbol şalygy" abraýyndan peýdalanýar.

Braziliýanyň ykdysadyýeti jemi içerki önümi 1,8 trillion dollardan gowrak bolan erkin bazar ykdysadyýeti we eksporta gönükdirilen ykdysadyýet.Dünýäde ýedinji uly ykdysadyýet we Amerikada ikinji uly ykdysadyýet.Ösen oba hojalygy we maldarçylyk bilen, dürli oba hojalyk önümlerini öndüriji we eksport ediji.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň