Hytaý - Merkezi Aziýanyň ýörite liniýasy (Gapydan gapy)

Gysga düşündiriş:

Merkezi Aziýada Medoc, Russiýa bilen birlikde Merkezi Aziýanyň bäş ýurduna demir ýol gatnawy üçin “Gapy-gapy” agentlik hyzmatlaryny hödürleýär.Häzirki wagtda CIF, CFR, DAP we beýleki şertler işledilip bilner.Merkezi Aziýanyň bäş ýurdunyň demirýol gatnawynda Medoc-yň müşderilere öýme-öý daşamagyna wagtynda kömek edip biljek öz kämillik transport ulgamy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Merkezi Aziýadaky bäş ýurduň demirýol gatnawynda Medoc bu liniýany ýylyň dowamynda dolandyrýar we Gazagystanyň, Özbegistanyň we Täjigistanyň esasy stansiýalarynda öz işleriniň bar, bu prosesiň dowamynda harytlaryň importyna we eksportyna gözegçilik edip biler.Medoc, müşderileriň saýlamagy üçin köp demir ýollary bar.Merkezi Aziýa stansiýalaryna göni demir ýol gatnawy bar, şol sanda demir ýol ýörite otly, demir ýol hash, awtoulag eksport gümrük deklarasiýasy transporty, DDP eksport transporty, sowadyjy daşamak, himiýa önümleri daşamak, demir ýol wagon transporty.

Hytaý-Merkezi Aziýa (Russiýa) sebitinde Medoc halkara konteýner intermodal liniýalary üpjün edýär, olary Alataw geçelgesi arkaly Merkezi Aziýanyň bäş ýurduna we Russiýanyň merkezi we günbatar sebitlerine eltip bolýar.Bu hyzmatlar şulary öz içine alýar: Hytaý rus otlusy;Merkezi Aziýa otlusy;Railwayörite demir ýol;Halkara konteýner daşamak.

Merkezi Aziýa hakda

Merkezi Aziýa, esasan Gazagystan, Özbegistan, Gyrgyzystan, Täjigistan we Türkmenistan ýaly Merkezi Aziýanyň içerki sebtini aňladýan gysgaltma.

Merkezi Aziýa asewraziýa yklymynyň çatrygynda we Russiýa, Hytaý, Hindistan, Eýran we Päkistan ýaly iri ýurtlaryň ýa-da sebit güýçleriniň arasynda ýerleşýär.Bu asewraziýa yklymyny birleşdirýän transport merkezidir.Energetika çeşmeleri nukdaýnazaryndan Merkezi Aziýadaky we Hazar deňzindäki nebit gorlary, adatça, dünýädäki nebit gorlarynyň 18-25% -ini tutýan 150-200 milliard barrele barabardyr.Barlanan tebigy gaz gorlary "Ikinji Middleakyn Gündogar" diýlip atlandyrylýan 7,9 trillion kub metre ýetýär.Gazagystanyň uran ätiýaçlyklary dünýäde ikinji ýerde durýar;"Merkezi Aziýada Kuweýt" ady bilen tanalýan Türkmenistan tebigy gaz gorlarynyň 6 trillion kub metrdigini subut etdi we dünýäde dördünji orunda durýar;Özbegistanyň altyn gorlary dünýäde dördünji orunda durýar.Merkezi Aziýa däne we pagta ýaly nagt ekinlere-de baýdyr.Ilatynyň umumy sany takmynan 74 million, möhüm şäherlere Nursultan, Aşgabat, Daşkent, Bişkek we Duşanbe degişlidir;JIÖ takmynan 338,796 milliard ABŞ dollary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň