Maersk täze satyn almany yglan edýär!Taslamanyň logistika hyzmatynyň kuwwatyny güýçlendiriň

5-nji awgustda Maersk resmi web sahypasynda Daniýada ýerleşýän taslama logistika kompaniýasy Martin bençer toparyny satyn almak barada ylalaşyk gazanylandygyny habar berdi.Geleşigiň kärhana gymmaty ABŞ-nyň 61 million dollarydyr.

Maersk, ýörite çözgütleri talap edýän ýörite göwrümli çylşyrymly komponentleri bolan taslamalar üçin transportyň gaty çylşyrymly bolup biljekdigini aýtdy.Martin bençer konteýner däl transport taslamasynyň logistika pudagynda ajaýyp bäsdeşlik ukybyna eýe.

Maerskiň pikiriçe, Martin bençer 1997-nji ýylda esaslandyryldy, merkezi Daniýanyň Orhus şäherinde ýerleşýär we dünýäniň esasy sebitlerinde işleýär.Taslama logistikasyna ünsi jemleýän ýeňil aktiw logistika üpjün edijisidir.23 ýurtda / sebitde 31 ofis we 170-e golaý işgäri bar.Kompaniýanyň esasy başarnygy, global müşderiler üçin ahyrky taslama logistika çözgütlerini üpjün etmekdir.Kompaniýanyň bäsdeşlik artykmaçlyklary çuňňur pudak tejribesini, oňat öndürijiligi, gyzyklanýan taraplar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy we güýçli hünär endiklerini öz içine alýar.

图片 3

Taslamanyň logistikasy global logistika pudagynda hünär hyzmatydyr.Adaty ýük we transport mümkinçiliklerini taslamany meýilleşdirmek, transport in engineeringenerçiligi, satyn alyşlar, saglyk we howpsuzlyk, howpsuzlyk, daşky gurşaw we hiliň berjaý edilmegi, şertnama we üpjün edijini dolandyrmak üçin zerur bolan özboluşly başarnyklar we mümkinçilikler bilen birleşdirýär.Solutionhli harytlaryň wagtynda gelmegini we gelmegini üpjün etmek üçin çözgüt dizaýnynyň, ýörite harytlary daşamagyň we taslama dolandyryş hyzmatlarynyň jikme-jik meýilnamalaşdyrylyşyny, üpjün edijilerden ahyrky nokatlara yzygiderli gatnawyň yzygiderliligini öz içine alýar.

图片 4

Maersk Europeewropanyň dolandyryjy müdiri Karsten kildahl: "Martin bençer Maersk we integrator strategiýamyz üçin örän amatly bolar we Maersk-iň dünýä müşderilerine taslama logistika hyzmatlaryny hödürlemek ukybyny artdyryp biler. Martin bençer Maersk şäherine goşulanda, başararys. ýokary ygtybarly, oňat öndürijilik bilen üpjün etmek we saglyk, howpsuzlyk, howpsuzlyk we daşky gurşawa (HSSE) taslama logistika hyzmatlaryna uly üns bermek. Bar bolan müşderileriň taslama logistika zerurlyklaryny goldamakdan başga-da, has giňişleýin müşderilere has giňişleýin hyzmatlary hem berip bileris. pudaklary. "

Martin bençeri satyn almakdan başga-da, Maersk täze önüm - Maersk taslamasynyň logistikasyny hem çykardy.Bu Maerskiň bar bolan taslama logistika hyzmatlaryny güýçlendirer we global logistika pudagy üçin hünär hyzmatlaryny berer.

Şeýle hyzmatlar ulag dolandyryş mümkinçiliklerini we uly we ýörite göteriji ýükleri dolandyrmak, ýol gözleglerini geçirmek, gowşuryş meýilnamalaryny düzmek we ýerden düşürmek we ýygnamak enjamlaryny enjamlaşdyrmak ýaly aýratyn üpjünçilik zynjyry elementlerinde çuňňur tehniki tejribe talap edýär.

图片 5

Taslamanyň logistikasy Maersk üçin nätanyş däl.Europeewropada we Demirgazyk Amerikada Maersk taslamasynyň logistikasy belli bir bäsdeşlige ukyply.Müşderilere has ösen önümler we hyzmatlar bilen has-da ösdürmek we üpjün etmek üçin bar bolan iş, müşderilere has köp peýdaly boljak global önüme birleşdiriler.

Maersk, güýçli taslama logistika çözgüdi müşderileriň logistika zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin esasy faktor diýip hasaplaýar.Taslama logistika hyzmatlaryny talap edýän pudaklar täzelenip bilýän energiýa, pulpa we kagyz, elektrik öndürmek, magdançylyk, awtoulag, kömek we kömek, hökümet şertnamalaýyn logistika we senagat önümçiligini öz içine alýar.

Satyn almak degişli gözegçilik edaralary tarapyndan tassyklanmaly we geleşik degişli tassyknama alnandan soň tamamlanar (2022-nji ýylyň ahyrynda ýa-da 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde bolar diýlip garaşylýar).Geleşik gutarýança Maersk we Martin bencher henizem iki garaşsyz kompaniýa bolupdy.Işleri, müşderilere ýa-da üpjün edijilere täsir etmezden, hemişeki ýaly işlemegini dowam etdirer.


Iş wagty: Awgust-15-2022