21-nji awgustdan 28-nji awgust aralygynda Europeanewropa portlary 8-nji awgustda iş taşlaýyş bilen ýüzbe-ýüz bolup biler!

Timeerli wagtyň 9-njy agşamy, ACAS araçylyk gullugy tarapyndan Angliýanyň iň uly konteýner porty bolan feliksston portuna iş taşlaýyşdan gaça durmak üçin geçirilen gepleşikler puja çykdy.Iş taşlaýyş gutulgysyz we port ýapylýar.Bu ädim diňe bir sebitdäki logistika we transporta täsir etmän, sebitdäki halkara deňiz söwdasyna hem täsir eder.

图片 1

8-nji port, dokçylaryň aýlygyny 7% ýokarlandyrdy we bir gezek 500 funt (606 ABŞ dollary) töledi, emma Birleşen kärdeşler arkalaşygynyň gepleşikleri tarapyndan bu ret edildi.

21-nji awgustda 8 günlük iş taşlaýyşdan öň iki tarapyň mundan beýläk gepleşik geçirmek meýilnamasy ýokdy.Gämi gatnaw kompaniýalary gämi duralgasynyň portdaky wagtyny täzeden meýilleşdirmegi meýilleşdirdiler.Käbir gämi gatnaw kompaniýalary, Angliýadan getirilen harytlary düşürmek üçin gämileriň öňünden gelmegine rugsat bermegi göz öňünde tutdular.

Gämi gatnaw kompaniýasy Maersk iş taşlaýyş duýduryşy beren badyna, işiň çynlakaý yza süýşürilmegine garaşylýar.Häzirki adatdan daşary ýagdaý üçin Maersk anyk çäreleri görer we öňüni alyş meýilnamasyny tamamlaýar.

图片 2

9-njy sentýabrda iki tarap gapma-garşy beýannama berdi.Port edarasy "kärdeşler arkalaşygy portuň gaýtadan gepleşik geçirmek baradaky teklibini ret etdi", kärdeşler arkalaşygy "mundan beýläkki gepleşikler üçin gapy henizem açyk" diýdi.

Gepleşikler başlanaly bäri, feliksstoda ýerleşýän port edarasy iş taşlaýyşy gutulgysyz hasaplaýar, ýöne dokçylaryň uzak möhletli zähmet dawasyny çözmek isleýändigini ýa-da ýokdugyny sorag astyna alýar.


Iş wagty: Awgust-15-2022