ABŞ-nyň import islegleri azalýar, ABŞ-nyň ýük daşaýan konteýnerleri 30% -den gowrak azalýar

Recentlyakynda ABŞ-nyň import isleginiň düýpgöter azalmagy bu pudakda uly seslenme döretdi.Bir tarapdan, inwentarlaryň uly bir bölegi bar we ABŞ-daky esasy dükanlar satyn alyş güýjüni höweslendirmek üçin "arzanladyş söweşi" başlamaga mejbur bolýarlar, ýöne 10 milliard ýuana çenli inwentar mukdary söwdagärleri nägilelik döredýär. .Beýleki tarapdan, ABŞ-nyň deňiz konteýnerleriniň sany ýakynda 30% -den gowrak 18 aýlyk peslige düşdi.

Iň uly ýitgiler, has optimistik ykdysady dünýägaraýyşa taýýarlyk görmek üçin tygşytlamak üçin ýokary bahalary tölemeli we bilini berkitmeli sarp edijilerdir.Analitikler munuň ABŞ-nyň maýa goýumlaryna we sarp edilişine basyş edýän göterim mukdaryny ýokarlandyrmak sikliniň başlamagy bilen baglanyşykly, ýöne global söwda bahasy we inflýasiýa merkeziniň mundan beýläk-de ýokarlanjakdygy ünsi çekmelidir.

img (1)

Analitikler ABŞ-nyň haryt sanawlarynyň yzagalaklygy ABŞ-nyň import islegini hasam azaldar diýip tassyklaýarlar.ABŞ-nyň iri bölek satyjylary tarapyndan ýakynda ýaýradylan iň soňky maglumatlara görä, 8-nji maýda Kostkonyň sanawy 17,623 milliard ABŞ dollaryna barabar bolup, ýyllyk 26 göterim ýokarlandy.Macy's-da inwentar geçen ýyl bilen deňeşdirilende 17%, Walmart ýerine ýetiriş merkezleriniň sany 32% ýokarlandy.Demirgazyk Amerikadaky ýokary derejeli mebel öndürijisiniň başlygy ABŞ-daky terminal inwentarlarynyň gaty ýokarydygyny we mebel müşderileriniň satyn almalary 40% -den azaldýandygyny boýun aldy.Beýleki köp kompaniýanyň ýolbaşçylary arzanladyş we mahabat, daşary ýurt satyn alyş sargytlaryny ýatyrmak we ş.m. arkaly artykmaç inwentarlardan dynjakdyklaryny aýtdylar.

img (2)

Aboveokardaky hadysanyň iň göni sebäbi inflýasiýanyň ýokary derejesidir.Käbir ABŞ ykdysatçylary sarp edijileriň başdan geçirjekdigini köpden bäri çaklaýarlarinflýasiýanyň iň ýokary derejesi"Federal ätiýaçlyk banky göterim derejesini ýokarlandyrmak sikline başlan badyna.

“Everbright Securities” -iň makro gözlegçisi Çen Jiali ABŞ-nyň sarp etmeginiň henizem birneme durnuklydygyny, ýöne şahsy tygşytlylyk derejesiniň aprel aýynda 4,4 göterime çenli peselendigini, bu 2009-njy ýylyň awgust aýyndan bäri iň pes derejededigini aýtdy. çykdajylar girdejilerden has çalt ösýär, bu bolsa ýaşaýjylaryň irki tygşytlamalaryny yzyna almaga mejbur bolýar.

Federal ätiýaçlyk banky tarapyndan ýaýradylan iň soňky maglumatlara görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň köpüsinde bahanyň ösüş depgini "ygtybarly".Öndürijiniň baha indeksi (PPI) sarp ediş bahalarynyň görkezijisinden (CPI) has çalt ösdi.Sebitleriň ýarysyna golaýy kompaniýalaryň ýokary çykdajylary sarp edijilere geçirip bilendiklerini habar berdiler;käbir sebitler, "satyn almalary azaltmak" ýaly "müşderiler tarapyndan garşy çykylýandygyny" görkezdiler.ýa-da has arzan marka bilen çalşyň "we ş.m.

ICBC International-yň baş ykdysatçysy Çeng Şi, diňe bir ABŞ-nyň inflýasiýa derejesiniň ep-esli pese gaçman, eýsem ikinji derejeli inflýasiýanyň hem tassyklanandygyny aýtdy.Ondan öň ABŞ-nyň CPI maý aýynda geçen ýyl bilen deňeşdirilende 8,6% ýokarlanyp, täze ýokary derejäni gazandy.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda inflýasiýa höwesleri haryt bahalarynyň ýokarlanmagyndan "aýlyk bahasy" spiralyna geçip başlady we zähmet bazaryndaky isleg bilen islegiň arasyndaky güýçsiz deňsizlik ABŞ-da inflýasiýa garaşyşlarynyň ikinji tapgyryny ýokarlandyrar. .Şol bir wagtyň özünde ABŞ-nyň birinji çärýeginde ykdysady ösüşi garaşylýandan az boldy we hakyky ykdysadyýetiň dikelmegi haýallady.Isleg tarapdan, ýokary inflýasiýanyň basyşy astynda hususy sarp ediş ynamy peselmegini dowam etdirýär.Tomusda energiýa sarp etmegiň iň ýokary derejesi we gysga wagtyň içinde bahalaryň ýokarlanmagy bilen ABŞ-ly sarp edijileriň ynamynyň çalt dikeldilmegi kyn bolup biler.

Aslynda, ýokary inflýasiýanyň we aşa köp inwentarlaryň täsiri has köp ünsi çekmelidir.Çeng Şi mundan başga-da daşarky geosyýasy töwekgelçiliklerde henizem näbelliligiň bardygyny, munuň diňe bir degişli harytlaryň bahalaryna gönüden-göni täsir etmän, umumy inflýasiýany ýokarlandyrman, söwda proteksionizmini güýçlendirip, dünýä söwda gurşawyny ýaramazlaşdyrjakdygyny we bozuljakdygyny aýtdy. global söwda gurşawy.Global senagat zynjyry we üpjünçilik zynjyry tekiz, söwda çykdajylaryny ýokarlandyrýar we inflýasiýanyň merkezini hasam ýokarlandyrýar.

img (3)

ABŞ-a konteýnerleşdirilen import 24-nji maýdan bäri 36 göterimden gowrak azaldy we ABŞ-nyň dünýäniň ýurtlaryndan importa bolan islegi azaldy.Çeng Şi ABC tarapyndan iýun aýynda geçirilen soragnamanyň, Baýdeniň wezipesine girişeli bäri ykdysady syýasatlaryndan nägileligini görkezendigini, soraga gatnaşanlaryň 71% -iniň Baýdeniň inflýasiýany çäklendirmek ugrundaky tagallalaryndan nägileligini görkezdi we soraga gatnaşanlaryň ýarysyndan gowragy ynanýar inflýasiýa we ykdysady meseleler diýseň möhümdir.

Jemläp aýtsak, Çen Jiali ABŞ-nyň ykdysady çökgünligi töwekgelçiliginiň ýokarlanýandygyna we umumy ykdysady perspektiwada konserwatiwdigine ynanýar.JPMorgan Chase-iň baş direktory Jeými Dimon hatda öňümizdäki günleriň has garaňky boljakdygyny duýdurdy we analitiklere we maýadarlara üýtgeşmelere "taýynlyk görmegi" maslahat berdi.


Iş wagty: Iýul-06-2022