Hytaýyň eksport söwda logistika amallarynyň iň jikme-jik prosesi

img (1)

Birinjisi: Sitata

Halkara söwdasynda ilkinji ädim önümleri gözlemek we sitata bermekdir.Şolaryň arasynda eksport önümleri üçin sitata esasan aşakdakylary öz içine alýar: önümiň hil derejesi, önümiň spesifikasiýasy we modeli, önümiň ýörite gaplama talaplarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny, satyn alnan önümiň mukdaryny, gowşuryş wagtynyň talaplaryny, önümiň transport usuly, materialy önüm we ş.m.Iň köp ulanylýan sitatalar: Bortda FOB gowşurmak, CNF bahasy goşmaça ýük, CIF bahasy, ätiýaçlandyryş goşmaça ýük we ş.m.

Ikinjisi: Sargyt

Söwdanyň iki tarapy kotirovka etmek niýetine ýetenden soň, alyjynyň kärhanasy resmi taýdan buýruk berýär we satyjynyň kärhanasy bilen baglanyşykly käbir meseleler boýunça gepleşik geçirýär."Satyn almak şertnamasy" gol çekilende, önümiň ady, spesifikasiýalary, mukdary, bahasy, gaplanylyşy, gelip çykan ýeri, iberiş möhleti, töleg şertleri, hasaplaşyk usullary, talaplar, arbitra. We ş.m. gepleşik geçiriň we gazanylan şertnamany baglaşyň. gepleşiklerden soň.Satyn almak şertnamasynda ýazyň.Bu eksport işiniň resmi başlangyjydyr.Adaty ýagdaýlarda, satyn alyş şertnamasynyň iki nusgada gol çekilmegi iki tarapyň möhürlenen kompaniýanyň resmi möhüri bilen güýje girer we her tarap bir nusgasyny saklar.

Üçünji: Töleg usuly

Köplenç ulanylýan halkara töleg usuly bar, ýagny akkreditiw haty, TT tölegi we göni töleg.

1. Akkreditiw boýunça töleg

Akkreditiwler iki görnüşe bölünýär: ýalaňaç akkreditiw we dokumental akkreditiw.Resminamalaýyn karz, görkezilen resminamalar bilen akkreditiwi aňladýar we hiç hili resminamasyz akkreditiw ýalaňaç akkreditiw diýilýär.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, akkreditiw eksportçynyň harytlar üçin tölegiň öwezini dolmagyny kepillendirýän resminama.Eksport harytlary üçin iberiş möhletiniň L / C hereket ediş möhletinde bolmalydygyny we L / C görkeziş möhletiniň L / C hereket ediş senesinden gijä galman tabşyrylmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Halkara söwdasynda akkreditiw töleg usuly hökmünde ulanylýar we akkreditiwiň berlen senesi aýdyň, düşnükli we doly bolmaly.

2. TT töleg usuly

TT töleg usuly walýuta nagt görnüşinde çözülýär.Müşderiňiz bu pullary kompaniýaňyz tarapyndan bellenen walýuta bank hasabyna iberer.Harytlar gelenden soň belli bir wagtyň içinde pul iberip bilersiňiz.

3. Göni töleg usuly

Bu alyjy bilen satyjynyň arasynda göni eltiş tölegine degişlidir.

Dördünji: ätiýaçlyk

Bir stocka tutuş söwda prosesinde möhüm rol oýnaýar we şertnama laýyklykda ýeke-ýekeden durmuşa geçirilmelidir.Jorap üçin esasy barlag mazmuny aşakdakylar:

1. Harytlaryň hili we aýratynlyklary şertnamanyň talaplaryna laýyklykda barlanmalydyr.

2. Harytlaryň mukdary: şertnamanyň ýa-da akkreditiwiň mukdar talaplarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün ediň.

3. Taýýarlyk wagty: iberiş we harytlaryň baglanyşygyny ýeňilleşdirmek üçin akkreditiwiň düzgünlerine laýyklykda, iberiş tertibiniň tertibi bilen bilelikde.

Bäşinji: Gaplamak

Gaplamak görnüşi dürli harytlara görä saýlanyp bilner (meselem: karton, agaç guty, dokalan halta we ş.m.).Dürli gaplama görnüşleriniň dürli gaplama talaplary bar.

1. Umumy eksport gaplaýyş ülňüleri: söwda eksportynyň umumy standartlaryna laýyklykda gaplamak.

2. exportörite eksport gaplama ülňüleri: eksport harytlary müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda gaplanýar.

3. Harytlaryň gaplanyş we iberiş bellikleri (transport belgileri) akkreditiwiň düzgünlerine laýyk gelmegi üçin seresaplylyk bilen barlanmalydyr.

Altynjy: Gümrük taýdan resmileşdirmek proseduralary

Gümrük taýdan resmileşdirmek proseduralary gaty kyn we örän möhümdir.Gümrük taýdan resmileşdirmek aňsat bolmasa, geleşik gutaryp bilmez.

1. Kanun tarapyndan gözden geçirilmeli eksport harytlaryna eksport harytlaryny barlamak şahadatnamasy berilýär.Häzirki wagtda ýurdumyzyň import we eksport harytlaryny barlamak işi esasan dört baglanyşygy öz içine alýar:

(1) Barlag arzasyny kabul etmek: Barlag arzasy daşary söwda gatnaşyklary şahsyýetiniň haryt gözegçilik gullugyna barlag üçin ýüz tutmasyna degişlidir.

(2) Nusga almak: Haryt gözleg gullugy gözden geçirmek üçin arzany kabul edensoň, derrew ýerinde barlag we baha bermek üçin işgärleri ammarlara iberer.

(3) Barlag: Haryt barlag gullugy gözleg arzasyny kabul edensoň, yglan edilen gözleg elementlerini üns bilen öwrenýär we gözleg mazmunyny kesgitleýär.Hil, spesifikasiýa, gaplamak baradaky şertnamanyň (akkreditiw) düzgünlerini üns bilen gözden geçiriň, gözlegiň esaslaryny aýdyňlaşdyryň we gözleg standartlaryny we usullaryny kesgitläň.(Barlag usullary nusga alma barlagyny, gural seljermesini barlamagy; fiziki gözden geçirmek; duýgur barlagy; mikrob barlagy we ş.m.)

. goýberiş sahypasy).

2. Gümrük deklarasiýasy şahadatnamasy bolan hünärmenler gaplama sanawy, hasap-faktura, gümrük deklarasiýasynyň ynanç haty, daşary ýurt walýutasynyň hasaplaşyk tassyklaýyş formasy, eksport haryt şertnamasynyň göçürmesi, eksport haryt barlag şahadatnamasy we beýleki tekstler ýaly gümrükhana gitmeli.

(1) Gaplamak sanawy: eksportçy tarapyndan üpjün edilýän eksport önümleriniň gaplama maglumatlary.

(2) Hasap-faktura: Eksportçy tarapyndan berlen eksport önüminiň şahadatnamasy.

.

.

.Daşary söwda bilen baglanyşykly ähli taraplaryň şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirmegi, talaplar jedellerini çözmegi, gepleşikleri geçirmegi we kazyýet işlerinde subutnamalary görkezmegi üçin kanuny esas bolup durýar.

Sevenedinji: iberiş

Harytlary ýüklemek prosesinde, harytlaryň mukdaryna görä ýüklemegiň usulyny kesgitläp bilersiňiz we satyn alyş şertnamasynda görkezilen ätiýaçlandyryş görnüşlerine laýyklykda ätiýaçlandyryş alyp bilersiňiz.Şulary saýlaň:

1. Doly gap

Konteýnerleriň görnüşleri (gaplar hem diýilýär):

(1) Spesifikasiýa we ululyga görä:

Häzirki wagtda halkara derejesinde köplenç ulanylýan gury gaplar (DRYCONTAINER):

Daşky ölçegi 20 fut X8 fut X8 fut 6 dýuým, 20 fut konteýner diýilýär;

40 fut X8 fut X8 fut 6 dýuým, 40 fut konteýner diýilýär;we soňky ýyllarda 40 fut beýik konteýner diýlip atlandyrylýan 40 fut X8 fut X9 fut 6 dýuým has köp ulanylýar.

① aýak gapy: içki göwrümi 5,69 metr X 2.13 metr X 2.18 metr, paýlanyşyň umumy agramy adatça 17,5 tonna, göwrümi 24-26 kub metr.

② 40 metrlik gap: Içki göwrümi 11,8 metr X 2.13 metr X 2.18 Paýlanyşyň umumy agramy 22 tonna, göwrümi 54 kub metr.

③ 40 fut beýik gap: içki göwrümi 11,8 metr X 2.13 metr X 2.72 metr.Paýlanyşyň umumy agramy, adatça, 22 tonna, göwrümi bolsa 68 kubtersi.

④ 45 fut beýik gap: içerki göwrümi: 13.58 metr X 2.34 metr X 2.71 metr, harytlaryň umumy agramy adatça 29 tonna, göwrümi 86 kub metr.

⑤ aýak açyk gap: içerki göwrümi 5,89 metr X 2.32 metr X 2.31 metr, paýlanyşyň umumy agramy 20 tonna, göwrümi 31,5 kub metr.

⑥ 40 metrlik açyk gap: içerki göwrümi 12.01 metr X 2.33 metr X 2.15 metr, paýlanyşyň umumy agramy 30,4 tonna, göwrümi 65 kub metr.

⑦ aýak tekiz çüýşe gap: içki göwrümi 5,85 metr X 2.23 metr X 2.15 metr, umumy paýlanyş agramy 23 tonna, göwrümi 28 kub metr.

⑧ 40 fut tekiz çüýşe gap: içki göwrümi 12.05 metr X 2.12 metr X 1,96 metr, paýlanyşyň umumy agramy 36 tonna, göwrümi 50 kub metr.

(2) Guty ýasaýan materiallara görä: alýumin garyndy gaplar, polat plastinka gaplar, süýümli gaplar we aýna süýümli demir plastmassa gaplar bar.

(3) Maksada görä: gury gaplar bar;sowadyjy gaplar (REFER CONTAINER);gap-gaçlary asýan gaplar (DRESS HANGER CONTAINER);ýokarky gaplary açyň (OPENTOP CONTAINER);çarçuwaly gaplar (FLAT RACK CONTAINER);tank gaplary (TANK CONTAINER).

2. Gurlan gaplar

Embygnalan gaplar üçin ýük, adatça, eksport edilýän harytlaryň göwrümine we agramyna görä hasaplanýar.

Sekizinji: transport ätiýaçlandyryşy

Adatça, iki tarap "Satyn almak şertnamasyna" gol çekilende transport ätiýaçlandyryşynyň degişli meseleleri barada öňünden ylalaşdylar.Umumy ätiýaçlandyryşlar ummanyň ýük daşamak ätiýaçlandyryşy, gury ýer we howa poçta transport ätiýaçlandyryşy we ş.m. öz içine alýar, okeanyň transport ýük ätiýaçlandyryş maddalary bilen baglanyşykly ätiýaçlandyryş kategoriýalary iki kategoriýa bölünýär: esasy ätiýaçlandyryş kategoriýalary we goşmaça ätiýaçlandyryş kategoriýalary:

. deňizdäki tebigy betbagtçylyklar;ýüklemek, düşürmek we daşamak wagtynda ýüküň umumy ýitmegi;umumy ortaça sebäp bolan gurban bermek, paýlaşmak we halas etmek çykdajylary;Çaknyşyk, suw joşmagy, partlama sebäpli ýükleriň umumy we bölekleýin ýitmegi.Suw zyýanyny ätiýaçlandyryş deňiz transport ätiýaçlandyryşynyň esasy töwekgelçiliklerinden biridir.Hytaýyň Halk ätiýaçlandyryş kompaniýasynyň ätiýaçlandyryş şertlerine laýyklykda, “Ping An Insurance” sanawynda görkezilen töwekgelçiliklerden başga-da, onuň jogapkärçiligi çäkli howa, ýyldyrym, sunami we suw joşmalary ýaly tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini hem öz üstüne alýar.Riskhli töwekgelçilikleriň öwezini dolmak WPA we umumy goşmaça ätiýaçlandyryşyň jemine deňdir.

(2) Goşmaça ätiýaçlandyryş: Goşmaça ätiýaçlandyryşyň iki görnüşi bar: umumy goşmaça ätiýaçlandyryş we ýörite goşmaça ätiýaçlandyryş.Umumy goşmaça ätiýaçlandyryşlar ogurlyk we ýygnamak ätiýaçlandyryşy, süýji suw we ýagyş ätiýaçlandyryşy, gysga möhletli ätiýaçlandyryş, syzmak ätiýaçlandyryşy, döwülmegi ätiýaçlandyryşy, çeňňek zyýany ätiýaçlandyryşy, garyşyk hapalanma ätiýaçlandyryşy, paketiň ýarylmagy ätiýaçlandyryşy, çyglylyk we ýylylyk ätiýaçlandyryşy we ys .töwekgelçilik we ş.m. Specialörite goşmaça töwekgelçilikler uruş töwekgelçiligini we iş taşlaýyş töwekgelçiligini öz içine alýar.

Dokuzynjy: adingük tölegi

Ingük daşama kagyzy, eksportçy eksport gümrük resmileşdiriş amallaryny tamamlandan we gümrük çykarylandan soň, import edijiniň harytlary almak we daşary ýurt walýutasyny çözmek üçin ulanýan resminamasydyr.
Gol çekilen ýük kagyzy, akkreditiwde talap edilýän nusgalaryň sanyna, adatça üç nusgada berilýär.Eksportçy salgyt tölemek we beýleki iş üçin iki nusgasyny saklaýar we bir nusgasy eltip bermek ýaly proseduralary ýerine ýetirmek üçin import edijä iberilýär.

Harytlary deňiz bilen ibereniňizde, import ediji harytlary almak üçin asyl ýük kagyzlaryny, gaplaýyş sanawyny we hasap-fakturasyny saklamalydyr.(Eksportçy ýük daşamak, gaplamak sanawy we faktura asyl nusgasyny import edijä ibermeli.)
Howa ýükleri üçin, harytlary almak üçin ýük fakturasynyň, gaplaýyş sanawynyň we faktura faktoryny gönüden-göni ulanyp bilersiňiz.

Onunjy: Daşary ýurt walýutasynyň hasaplaşygy

Eksport harytlary iberilenden soň, import we eksport kompaniýasy akkreditiwiň düzgünlerine laýyklykda resminamalary (gaplama sanawy, hasap-faktura, ýük kagyzy, eksport gelip çykyşy şahadatnamasy, eksport hasaplaşyk) we beýleki resminamalary dogry taýýarlamalydyr.L / C-de göz öňünde tutulan resminamalaryň hereket ediş möhletinde resminamalary gepleşik we hasaplaşyk amallary üçin banka iberiň.
Akkreditiw arkaly daşary ýurt walýutasyny hasaplamakdan başga-da, tölegleri geçirmegiň beýleki usullary, adatça, telegraf geçirişini (TELEGRAFIK GEÇIRMEK (T / T)), faktura geçirmek (DEMAND DRAFT (D / D)), poçta geçirmek (MAIL TRANSFER (M) / T)) we ş.m. Elektron tehnologiýanyň çalt ösmegi sebäpli sim geçirmek esasan pul geçirmek üçin ulanylýar.(Hytaýda kärhanalaryň eksporty eksport salgyt ýeňilliklerinden peýdalanýar)

Hytaýdan gelen üçünji tarap halkara logistika hyzmatyny üpjün ediji Medoc, 2005-nji ýylda esaslandyryldy we merkezi Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.Dörediji toparyň ortaça 10 ýyldan gowrak halkara logistika tejribesi bar.
Medoc döredileli bäri, Hytaýyň zawodlary we halkara importçylary üçin halkara söwda işini has gowy tamamlamaga kömek etmek üçin ygtybarly halkara integrirlenen logistika hyzmatyny üpjün ediji bolmak isleýär.

Hyzmatlarymyz:

(1) Hytaý-EUB ýörite liniýa (Gapydan gapy)

(2) Hytaý-Merkezi Aziýa ýörite ugry (Gapydan gapy)

(3) Hytaý -Middle East ýörite çyzgy (Gapydan gapy)

(4) Hytaý -Meksiko ýörite ugry (Gapydan gapy)

(5) shöriteleşdirilen iberiş hyzmaty

(6) Hytaý satyn alyş konsaltingi we edara hyzmatlary

Contact Us:Joyce.cheng@medoclog.com +86 15217297152


Iş wagty: Iýul-06-2022